ISSN: 2657-800X
search

Zgłaszanie tekstów

Do podpisanego opracowania – znajdującego się w pliku w formacie doc/docx/rtf – należy dołączyć:
 1. w pliku zawierającym opracowanie:
  1. obok imienia i nazwiska Autora:
   • informację o stopniu/tytule naukowym;
   • afiliację (bez skrótów);
   • adres e-mail (który zostanie opublikowany razem z opracowaniem);
   • numer ORCID;
  2. bezpośrednio pod tytułem:
   • streszczenie w języku tekstu (do 800 znaków);
   • pojęcia kluczowe w języku tekstu;
  3. na końcu opracowania:
   • tytuł w języku innym niż język tekstu (tj. dla tekstów w języku polskim – tytuł w języku angielskim; dla tekstów w języku angielskim – tytuł w języku polskim);
   • streszczenie w języku innym niż język tekstu (do 800 znaków);
   • pojęcia kluczowe w języku innym niż język tekstu;
   • bibliografię (według wzoru podanego w zakładce „Zasady redagowania”;
   • numer telefonu (do kontaktu z redakcją);
   • inne istotne zdaniem Autora informacje;
 2. odrębny plik w formacie pdf/jpg z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych – według następującego wzoru;
 3. zanonimizowany plik ze zanonimizowanym opracowaniem w formacie doc/docx (na potrzeby recenzji).

UWAGA! Redakcja nie pobiera żadnych opłat z tytułu przyjęcia, zrecenzowania, opracowania, opublikowania oraz upowszechnienia tekstu w wersji elektronicznej, jak i w wydania go w wersji papierowej. Proces publikacji
Proces zmierzający do publikacji tekstu w „Głosie Prawa” składa się z następujących etapów:
 1. zgłoszenie opracowania przez Autora;
 2. wstępna ocena opracowania przez redakcję polegająca na ogólnym sprawdzeniu zgodności charakteru, rodzaju i tematu tekstu z profilem czasopisma  (w przypadku, gdy tekst pod względem charakteru, rodzaju i treści nie odpowiada profilowi czasopisma – przykładowo tekst inny niż artykuł, glosa, przegląd orzecznictwa, polemika, recenzja, sprawozdanie, tekst praktyczny, autorski felieton z zakresu socjologii ale niepowiązany z tematyką prawniczą – redakcja informuje o tym Autora i nie kieruje opracowania do dalszych etapów procesu publikacji);
 3. wstępna ocena opracowania przez redakcję polegająca na sprawdzeniu kompletności zgłoszenia i zgodności tekstu z zasadami redakcyjnymi (w razie braków w tym zakresie redakcja zwraca się do Autora z prośbą o stosowne zmiany, uzupełnienia);
 4. przekazanie opracowania do recenzji (redakcja informuje o tym Autora);
 5. przekazanie Autorowi wyników recenzji i – w zależności od ich treści – ewentualna prośba o rozważenie sugerowanych przez recenzenta zmian, uzupełnień, albo informacja o przyjęciu bądź nieprzyjęciu opracowania do publikacji;
 6. w zależności od wyników recenzji – przekazanie recenzentom opracowania do ponownej oceny po zmianach;
 7. w zależności od wyników recenzji – przekazanie Autorowi wyników ponownej recenzji – ostateczna decyzja o przyjęciu bądź nieprzyjęciu opracowania do publikacji;
 8. zawarcie z Autorem umowy licencyjnej (projekt);
 9. skierowanie opracowania do korekty;
 10. przekazanie Autorowi opracowania po korekcie wraz z prośbą o dokonanie korekty autorskiej w wyznaczonym terminie nie krótszym niż jeden dzień;
 11. skierowanie opracowania do składu i łamania;
 12. publikacja opracowania w formie papierowej oraz elektronicznej (na stronie internetowej „Głosu Prawa. Przeglądu Prawniczego Allerhanda”);
 13. przekazanie opublikowanego opracowania wraz z metadanymi do zamieszczenia w bazach indeksacyjnych.