ISSN: 2657-800X
search

Zasady redagowania tekstów

Zasady ogólne:
 1. opracowania sporządza się w formacie doc/docx/rtf;
 2. artykuły powinny mieć objętość do 20 stron, glosy – 5 do 10 stron, recenzje – do 6 stron (przy założeniu, że strona to 1 800 znaków); streszczenia opracowań powinny mieć do 800 znaków;
 3. streszczenia powinny zawierać informacje o:
  • celu badawczym, celu powstania danego opracowania;
  • rezultatach opracowania (w jaki sposób cel został zrealizowany?); adresatach opracowania (grupach adresatów – np. ekonomiści, legislatorzy, specjalizujący się w prawie restrukturyzacyjnym);
  • polach badawczych, które rezultaty opracowania otwierają (co wymaga dalszych badań?);
 4. stosuje się następujący zapis publikatorów (przykładowo; przy czym oznaczenie roku wskazywane jest zawsze, nawet jeśli ogłoszenie nastąpiło w tym samym roku, co wydanie/uchwalenie danego aktu prawnego):
  • Dz.U. 1990, nr 1, poz. 1;
  • t.j. Dz.U. 2020, poz. 1 ze zm.;
  • M.P. 2020, poz. 1;
  • Dz.Urz.UE L 100 z 1 maja 2004 r., s. 1-2;
 5. stosuje się następujący sposób cytowania orzeczeń (przykładowo):
  • wyrok SA w Warszawie z 1 stycznia 2020 r., ACa 1/20;
  • postanowienie SN z 1 stycznia 2020 r., I CSK 1/20 (można dodawać miejsca publikacji – np. OSNC 2020, nr 1, poz. 1 – ale jedynie z oficjalnych biuletynów, nie z baz danych, itp.);
  • uchwała składu siedmiu sędziów SN z 1 stycznia 2020 r., I CZP 1/20;
  • wyrok TSUE z 1 stycznia 2020 r., Kowalski, C-111/20, pkt 10-11;
 6. w tekstach stosuje się:
  • pogrubioną czcionkę (bold) – jedynie w odniesieniu do tytułu i śródtytułów (do wyróżnienia słowa, fragmentu stosuje się zwiększone odstępy między znakami – zaznaczenie-prawy przycisk myszy-Czcionka-Zaawansowane-Odstępy Zwiększone-Co 1 pkt);
  • kursywę – jedynie do tytułów utworów (w szczególności artykułów, monografii itd.) oraz słów, zwrotów obcych;
  • skróty zawarte w aktualizowanym na bieżąco Wykazie skrótów (jeśli nazwa aktu prawnego, instytucji, itp. co najmniej kilkukrotnie pojawia się w tekście, należy zastosować skrót; jeśli nie ma go w Wykazie skrótów, przy pierwszym zastosowaniu należy do wskazać np. (dalej: „GP”) i następnie stosować konsekwentnie);
  • pełne imiona z wyjątkiem cytowań literatury w przypisach;
  • cudzysłowy w postaci „” (jeśli w cudzysłowie ma się znaleźć cudzysłów – „xxx «yyy» xxx” – Wstaw-Symbol); w opracowaniach w języku angielskim – cudzysłowy w postaci “” (jeśli w cudzysłowie ma się znaleźć cudzysłów – “xxx ‘yyy’ xxx”);
  • następującą kolejność cudzysłowu, znaku interpunkcyjnego i numeru przypisu: „xxx”1.; w opracowaniach w języku angielskim – xxx.”1; xxx”,1 yyy;
  • nawiasy okrągłe „()”, (jeśli w nawiasie ma się znaleźć nawias – „(xxx [yyy] xxx)”);
  • na oznaczenie opuszczeń w cytacie – „(…)”;
  • półpauzy oddzielone od wyrazów spacjami (tj. „ – ”), (dywiz/łącznik, bez oddzielenia od wyrazów spacjami [tj. „-”] – jedynie w nazwiskach dwuczłonowych, przymiotnikach złożonych [np. „biało-czerwony”], zakresach stron, dat, liczb [s. 20-21; 1999-2000; 5-9; XIX-XX w.]);
  • średnik – oddzielając przywołanie kolejnych orzeczeń, artykułów, monografii, itd.;
  • zapis cytatów czcionką prostą w cudzysłowie (bez kursywy);
  • format liczb „1 000”; „1 000,00”; w opracowaniach w języku angielskim „1,000”; „1,000.00”;
  • konsekwentny zapis liczebników – albo słownie albo cyfrą, liczbą (cyfrą rzymską zapisuje się wyrażenia „II Rzeczpospolita”, „II wojna światowa”, oznaczenie stuleci – np. XIX w.);
  • format dat „18 maja 2020 r.”, „18-19 maja 2020 r.”; w opracowaniach w języku angielskim „1 January 2020”; „1-2 January 2020”;
  • „zob.” – jeśli przywołane poglądy są zbieżne z przywołanymi w tekście; „por.” – jeśli wskazywany jest pogląd odmienny;
  • cztery formy elementów graficznych – zdjęcie, obraz (bez nazwy w podpisie); tabelę (oznaczaną na początku podpisu słowem „Tabela” i kolejnym numerem porządkowym); schemat (oznaczany na początku podpisu słowem „Schemat” i kolejnym numerem porządkowym); wykres (oznaczany na początku podpisu słowem „Wykres” i kolejnym numerem porządkowym); jeśli elementy graficzne przedstawiają zbiór danych, należy w podpisie danego elementu umieścić informację „Źródło: ”;
  • dodatek do każdego odwołania do źródeł internetowych w postaci informacji „(dostęp: dzień miesiąc rok)” – czyli np. „(dostęp: 18 maja 2020 r.)” – umieszczanej po linku;
  • kropkę na końcu każdego przypisu;
 7. w przypisach stosuje się następujące wzorce (przykładowo):
  • artykuły z czasopism: J. Kowalski, Przedawnienie w prawie cywilnym, „Państwo i Prawo” 2020, nr 1, s. 20;
  • artykuły z prac zbiorowych w formie papierowej: J. Kowalski, Przedawnienie w prawie cywilnym, [w:] Prawo cywilne, red. A. Nowak, W. Ratajczak, Poznań 2020, s. 10;
  • artykuły w pracach zbiorowych w formie elektronicznej: J. Kowalski, Przedawnienie w prawie cywilnym, [w:] Prawo cywilne, red. A. Nowak, W. Ratajczak, LEX 2020, pkt 1;
  • fragmenty prac zbiorowych bez odrębnych tytułów: J. Kowalski, [w:] Prawo cywilne, red. A. Nowak, W. Ratajczak, Poznań 2020, s. 10;
  • komentarze w formie papierowej: J. T. Kowalski, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. 1., red. A. Nowak, Warszawa 2020, komentarz do art. 1, pkt/nb 2;
  • komentarze w formie elektronicznej: J. T. Kowalski, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. 1, red. A. Nowak, Legalis 2020, komentarz do art. 1, pkt/nb 2;
  • monografie w formie papierowej: A. Nowak-Kowalska, Przedawnienie w prawie cywilnym, Kraków 2020, s. 2 i n.;
  • monografie w formie elektronicznej: A. Nowak-Kowalska, Przedawnienie w prawie cywilnym, LEX 2020, pkt 1; A. Nowak-Kowalska, Przedawnienie w prawie cywilnym, [w:] eadem, Prawo cywilne, Legalis 2020;
  • prace zbiorowe: Przedawnienie w prawie cywilnym, red. J. Kowalski, A. Nowak, W. Ratajczak, Łódź 2020, s. 2-3;
  • jeśli pozycja była już cytowana w danym opracowaniu: J. Kowalski, Przedawnienie…, s. 2 i n. (tytuł należy skrócić w taki sposób, aby możliwe było łatwe zidentyfikowanie danej publikacji);
  • jeśli Autor odwołuje się do tej samej pozycji i numeru strony, co we wcześniejszym przypisie: Ibidem;
  • jeśli Autor odwołuje się do tej samej pozycji co we wcześniejszym przypisie ale innego numeru strony: Ibidem, s. 2;
 8. przykładowa bibliografia (należy pamiętać o wskazaniu zakresu stron, na których znajduje się artykuł w czasopiśmie czy rozdział w pracy zbiorowej):
Akcjonariusz w spółce akcyjnej, red. Jan Kowalski, Adam Nowak, Wiesław Ratajczak, Łódź 2020.
Kowalski Jan, Przedawnienie w prawie cywilnym, „Państwo i Prawo” 2018, nr 1, s. 20-40.
Kowalski Jan, Ratajczak Marcin, Przedawnienie w prawie cywilnym, [w:] Prawo cywilne, red. Adam Nowak, Wiesław Ratajczak, Poznań 2019, s. 10-20.
Kowalski Jan Tomasz, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. 1, red. Adam Nowak, LEX 2020, komentarz do art. 1.
Nowak-Kowalska Anna, Przedawnienie w prawie cywilnym, [w:] eadem, Prawo cywilne, Legalis 2020.
Przedawnienie w prawie cywilnym, red. Jan Kowalski, Andrzej Nowak, Wiesław Ratajczak, Łódź 2020.