ISSN: 2657-800X
search

Upowszechnianie tekstów

Proces publikacji
Proces zmierzający do publikacji tekstu w „Głosie Prawa” składa się z następujących etapów:
 1. zgłoszenie opracowania przez Autora;
 2. wstępna ocena opracowania przez redakcję polegająca na ogólnym sprawdzeniu zgodności charakteru, rodzaju i tematu tekstu z profilem czasopisma  (w przypadku, gdy tekst pod względem charakteru, rodzaju i treści nie odpowiada profilowi czasopisma – przykładowo tekst inny niż artykuł, glosa, przegląd orzecznictwa, polemika, recenzja, sprawozdanie, tekst praktyczny, autorski felieton z zakresu socjologii ale niepowiązany z tematyką prawniczą – redakcja informuje o tym Autora i nie kieruje opracowania do dalszych etapów procesu publikacji);
 3. wstępna ocena opracowania przez redakcję polegająca na sprawdzeniu kompletności zgłoszenia i zgodności tekstu z zasadami redakcyjnymi (w razie braków w tym zakresie redakcja zwraca się do Autora z prośbą o stosowne zmiany, uzupełnienia);
 4. przekazanie opracowania do recenzji (redakcja informuje o tym Autora);
 5. przekazanie Autorowi wyników recenzji i – w zależności od ich treści – ewentualna prośba o rozważenie sugerowanych przez recenzenta zmian, uzupełnień, albo informacja o przyjęciu bądź nieprzyjęciu opracowania do publikacji;
 6. w zależności od wyników recenzji – przekazanie recenzentom opracowania do ponownej oceny po zmianach;
 7. w zależności od wyników recenzji – przekazanie Autorowi wyników ponownej recenzji – ostateczna decyzja o przyjęciu bądź nieprzyjęciu opracowania do publikacji;
 8. zawarcie z Autorem umowy licencyjnej (projekt);
 9. skierowanie opracowania do korekty;
 10. przekazanie Autorowi opracowania po korekcie wraz z prośbą o dokonanie korekty autorskiej w wyznaczonym terminie nie krótszym niż jeden dzień;
 11. skierowanie opracowania do składu i łamania;
 12. publikacja opracowania w formie papierowej oraz elektronicznej (na stronie internetowej „Głosu Prawa. Przeglądu Prawniczego Allerhanda”);
 13. przekazanie opublikowanego opracowania wraz z metadanymi do zamieszczenia w bazach indeksacyjnych.

 

Artykuły zamieszczone w "Głosie Prawa" udostępniane są nieodpłatnie, podobnie jak i całe zeszyty - w formie tekstu dostępnego bezpośrednio na stronie "Głosu Prawa" oraz w plikach pdf. - wszystko na zasadach licencji Creative Commons - CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa, użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych)

cc-by-nc-nd


Zatem utwory opublikowane w "Głosie Prawa" można kopiować, rozprowadzać, prezentować i wykonywać, ale wyłącznie w jego oryginalnej postaci i w celach niekomercyjnych - z wyraźnym wskazaniem autora oraz miejsca publikacji utworu.

 

Proponujemy używać następujących skrótów zapisu czasopisma:

- GP PPA (wersja polska)

- VL ALR (wersja angielska)

lub używać wersji skróconej i zarazem podstawowej nazwy czasopisma: "Głos Prawa".