ISSN: 2657-800X
search

Informacje ogólne

„Głos Prawa. Przegląd Prawniczy Allerhanda” – „The Voice of Law. Allerhand Law Review” to czasopismo o profilu przede wszystkim prawniczym, nie stroniące jednak od zagadnień z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, a w szczególności ekonomii, socjologii i historii.
Tak jak prawo nie istniej w oderwaniu od życia, tak i „Głos Prawa” nie ogranicza się wyłącznie do dogmatyki prawa. Kieruje nami myśl wyrażona już w 1924 r. przez redaktora lwowskiego „Głosu Prawa”, aby być otwartym czasopismem „żywego prawa”, redagowanym „przy współudziale przedstawicieli nauki i praktyki”.
W czasopiśmie publikujemy artykuły, glosy, przeglądy orzecznictwa, polemiki, recenzje, sprawozdania, teksty praktyczne oraz autorskie felietony. W „Głosie Prawa” występują obecnie stałe, otwarte działy takie jak „Opera” (artykuły naukowe), „Sententiae” (opracowania dotyczące orzecznictwa), „Res gestae”, „Miscellanea” (krótkie teksty o zróżnicowanej tematyce). Poza tym w poszczególnych numerach pojawiają się działy dodatkowe, jak przykładowo „De lege emendanda” czy „In memoriam”. Zamieszczamy opracowania w języku polskim oraz w języku angielskim.
Przyjmujemy artykuły o objętości do 20 stron, glosy o objętości 5-10 stron, recenzje o objętości do 6 stron (przy założeniu, że strona to 1 800 znaków).
Teksty przesyłane do redakcji muszą zostać przygotowane zgodnie z zasadami redakcyjnymi zebranymi w zakładce „Informacje dla Autorów/Zasady redagowania tekstów”.
Prosimy o przesyłanie materiałów drogą elektroniczną, na adres e-mail: glosprawa@gmail.com. Do podpisanego opracowania należy dołączyć dane kontaktowe (numer telefonu, e-mail) oraz streszczenia, słowa kluczowe i informacje niezbędne do utworzenia metadanych. Więcej informacji o zgłaszaniu tekstu znajduje się w zakładce „Informacje dla Autorów/Zgłaszanie tekstów”.
Przesłanie artykułu do redakcji traktowane jest jako promesa udzielenia licencji na jego publikację w wolnym dostępie w Internecie oraz w wersji papierowej. Więcej informacji na temat procesu publikacji tekstów znajduje się w zakładce „Informacje dla Autorów/Upowszechnianie tekstów”.
Artykuły napływające do redakcji poddawane są recenzjom, których wynik wpływa na decyzję o skierowaniu materiału do publikacji. O wyniku recenzji Autorzy są informowani niezwłocznie po otrzymaniu tekstu recenzji od recenzenta. Więcej informacji o standardach dotyczących recenzji i procesie recenzowania znajduje się w zakładce „Informacje dla Autorów/Recenzowanie”.
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania koniecznych zmian w tekstach przyjętych do druku.
Opracowań niezamówionych nie zwracamy.