ISSN: 2657-800X
search

Recenzowanie

Opracowania napływające do redakcji poddawane są dwóm obustronnie anonimowym recenzjom, których wynik wpływa na decyzję o skierowaniu tekstu do publikacji. O wynikach recenzji Autorzy informowani są niezwłocznie po otrzymaniu odpowiedzi od recenzenta.
Recenzentami są uznani specjaliści w dziedzinie, której dotyczy opracowanie. 
Lista recenzentów dostępna jest w zakładce „Recenzenci”.
Recenzje sporządzane są według kryteriów zaprezentowanych w formularzu recenzji. Recenzent może wskazać, że:
    • opracowanie nadaje się do opublikowania w przedstawionym przez Autora kształcie;
    • opracowanie nadaje się do opublikowania po zmianach zaproponowanych przez recenzenta;
    • opracowanie nadaje się do opublikowania po zmianach zaproponowanych przez recenzenta i ponownej recenzji albo
    • opracowanie nie nadaje się do publikacji.
Procedura oceny wstępnej (redakcyjnej) nadesłanego tekstu trwa średnio ok. dwóch tygodni. 

Procedura recenzowania uzależniona jest od recenzentów. Średnio trwa ok. miesiąca. 

Artykuł, który uzyskuje pozytwne recenzje i pozytwną ocenę redakcji średnio publikowany jest w ciągu ok. 120 dni od przesłania.