ISSN: 2657-800X
search

Recenzowanie

Opracowania napływające do redakcji poddawane są dwóm obustronnie anonimowym recenzjom, których wynik wpływa na decyzję o skierowaniu tekstu do publikacji. O wynikach recenzji Autorzy informowani są niezwłocznie po otrzymaniu odpowiedzi od recenzenta.
Recenzentami są uznani specjaliści w dziedzinie, której dotyczy opracowanie. 
Lista recenzentów dostępna jest w zakładce „Recenzenci”.
Recenzje sporządzane są według kryteriów zaprezentowanych w formularzu recenzji. Recenzent może wskazać, że:
    • opracowanie nadaje się do opublikowania w przedstawionym przez Autora kształcie;
    • opracowanie nadaje się do opublikowania po zmianach zaproponowanych przez recenzenta;
    • opracowanie nadaje się do opublikowania po zmianach zaproponowanych przez recenzenta i ponownej recenzji albo
    • opracowanie nie nadaje się do publikacji.