ISSN: 2657-800X
search

Wykaz skrótów

Skróty stowowane w „Głosie Prawa"
adw. – adwokat
ang. – angielski
BGB – Bürgerliches Gesetzbuch
CC – Code civil (francuski kodeks cywilny)
CCE – Código Civil (hiszpański kodeks cywilny)
CCI – Codice civile (włoski kodeks cywilny)
cyt. – cytowany/cytat
cz. – część
ds. – do spraw
Dz.U. – Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.Urz.UE – Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
EKPCz – Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2
ETPCz – Europejski Trybunał Praw Człowieka
ETS – Europejski Trybunał Sprawiedliwości
fr. – francuski
FUS – Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
hiszp. – hiszpański
i in. – i inni/i inne
i n. – i następny/i następne
IA – Instytut Allerhanda/Izba Adwokacka (w zależności od kontekstu)
ICC – International Criminal Court
ICJ – International Court of Justice
IPN – Instytut Pamięci Narodowej
k. – karta
k.c. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny
k.h. – Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 r. – Kodeks
handlowy
k.k. – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny
k.k.w. – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy
Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
k.p. – ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
k.p.a. – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
k.p.c. – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego
k.p.k. – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego
KPP – Karta praw podstawowych Unii Europejskiej
k.r.o. – ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy
KRRiT – Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
KRS – Krajowa Rada Sądownictwa
k.s.h. – ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych
k.wyb. – ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy
k.z. – rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. – Kodeks zobowiązań
Legalis – System Informacji Prawnej Legalis
LEX – System Informacji Prawnej LEX
lit. – litera
łac. – łaciński
m.in. – między innymi
M.P. – Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”
MPPOiP – Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r.
MS – Minister Sprawiedliwości
MTK – Międzynarodowy Trybunał Karny
MTS – Międzynarodowy Trybunał
MTW – Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze
nb – numer boczny/numer brzegowy
NBP – Narodowy Bank Polski
niem. – niemiecki
NIK – Najwyższa Izba Kontroli
np – numer porządkowy
NRA – Naczelna Rada Adwokacka
NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
OBA – Ośrodek Badawczy Adwokatury przy Naczelnej Radzie Adwokackiej
OC – odpowiedzialności cywilnej
OECD – Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
ONZ – Organizacja Narodów Zjednoczonych
o.p. – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa
oprac. – opracowanie/opracował/opracowała
ORA – Okręgowa Rada Adwokacka
OSNC – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna
OSNC-ZD – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna – Zbiór Dodatkowy
OSNCK – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izby Cywilnej i  Izby Karnej
OSNCP – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izby Cywilnej, Pracy i  Ubezpieczeń Społecznych
OSP – Orzecznictwo Sądów Polskich
OSPiKA – Orzecznictwo Sądów Polskich i  Komisji Arbitrażowych
OTK – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
p.adw. – ustawa z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze
p.a.s.c. – ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego
p.aut. – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
p.b. – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe
p.e. – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne
p.g.k. – ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne
PDPCz – Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z dnia 10 grudnia 1948 r.
PKW – Państwowa Komisja Wyborcza
p.not. – ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie
pol. – polski
por. – porównaj
poz. – pozycja
p.p. – ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze
p.p.o.p.w. – ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi
p.p.s.a. – ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
p.r. – ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne
PRL – Polska Rzeczpospolita Ludowa
przyp. – przypis
pt. – pod tytułem
p.t. – ustawa z 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne
p.u. – ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe
p.u.s.a. – ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych
p.u.s.p. – ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych
p.w.p. – ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej
PZNS – Podstawowe Zasady Niezależności Sądownictwa przyjęte w ramach ONZ w 1985 r.
p.z.p. – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
red. – redakcja/redaktor/pod redakcją
RP – Rzeczpospolita Polska
RPO – Rzecznik Praw Obywatelskich
r.pr. – radca prawny
SA – Sąd Apelacyjny
SMTK – Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego
SN – Sąd Najwyższy
SO – Sąd Okręgowy
SOKiK – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
SR – Sąd Rejonowy
t. – tom
TFUE – Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
t.j. – tekst jednolity
TK – Trybunał Konstytucyjny
tłum. – tłumaczenie
TSUE – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
TUE – Traktat o Unii Europejskiej
UE – Unia Europejska
u.e.r.FUS – ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
u.g.n. – ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
UKE – Urząd Komunikacji Elektronicznej
u.k.k. – ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim
ukr. – ukraiński
u.k.s. – ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych
u.k.s.s.c. – ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
u.k.w.h. – ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece