ISSN: 2657-800X
search
2019, t. 2, nr 1 (3), poz. 19
2019, Vol 2, No 1 (3), item. 19
2019-03-28
wyświetleń: 973 |
pobrań: 927 |

Samorząd adwokacki w Warszawie i Lublinie ma 100 lat

Przed 100 laty, 29 marca 1919 r., urzeczywistniły się postanowienia dekretu Naczelnika Państwa z 24 grudnia 1918 r. w przedmiocie statutu tymczasowego Palestry Państwa Polskiego, wprowadzającego zorganizowany samorząd adwokacki na ziemiach byłego Królestwa Kongresowego. Tego dnia w sali posiedzeń Sądu Nawyższego, która mieściła się w Pałacu Krasińskich, wtedy nazywanym Pałacem Rzeczypospolitej, odbyło się pierwsze zgromadzenie organizacyjne adwokatury warszawskiej.
Oto relacja z tego wydarzenia opublikowana w „Gazecie Sądowej Warszawskiej” z 1919 r.:
Ogólne zebranie adwokatury okręgu sądu apelacyjnego w Warszawie
 
W d. 29 marca r. b. odbyło się w pałacu Rzeczypospolitej w sali posiedzeń Sądu Najwyższego pierwsze zgromadzenie organizacyjne adwokatury okręgu sądu apelacyjnego w Warszawie. Przybyło na nie 292 adwokatów. Miejsca honorowe na wzniesieniu zajęli przedstawiciele dawnej palestry polskiej z przed reformy z r. 1876, a mianowicie: b. obrońca przy senacie pan Aleks. Kraushar, b. adwokat przy sądzie apelacyjnym p. Ludwik Marczewski oraz patronowie przy trybunale cywilnym pp. Kirszrot Jakób, Kozanecki Bronisław, Poznański Maksymilian, Rytel Władysław i Skurzyński Jan. Zebranie zagaił prezydujący komisji organizacyjnej p. Wincenty Biskupski, który w dłuższym przemówieniu skreślił historię palestry polskiej od ostatniego rozbioru i oświetlił ją na tle dziejów ogólnonarodowych. — W końcu pan B. wezwał obecnych do wyboru przewodniczącego, na którego przez aklamację powołano p. Henryka Konica, a na jego zastępcę p. Jana Hebdzyńskiego. 
Pan Konic, podziękowawszy za wybór, wspomniał o zadaniach adwokatury oraz o obowiązkach członków władz obrończych, których palestra ma wybrać. Następnie przewodniczący zaprosił na asesorów pp. Likierta Nikodema, Fedorowicza Olecha, Chrzanowskiego Aleksego z Siedlec, Tykocinera Zygmunta, Karola Wyganowskiego z Kalisza, Stefana Balińskiego z Płocka, a na sekretarzy pp. Teodora Bojanowicza i Wacława Pęskiego. 
Z kolei p. Bogucki sekretarz komisji organizacyjnej złożył sprawozdanie z jej czynności, po czym imieniem tejże uczyniono wniosek o ustanowienie rocznej składki dla każdego z członków adwokatury w ilości 150 marek. Po krótkiej dyskusji ogólne zebranie propozycję tę przyjęło. 
Wreszcie przystąpiono do głównego zadania, a mianowicie do wyborów. Składanie głosów odbyło się z listy. Złożono naprzód kartki na 10 członków rady naczelnej oraz 3 zastępców. Obliczanie głosów przez zaproszonych skrutatorów trwało do godz. 5-tej po południu. Większością głosów wybrano na członków pp. Konica Henryka (gł. 259), Poznańskiego Maksymiliana (gł. 258), Szczepańskiego Stanisława (gł. 250), Biskupskiego Wincentego (gł. 247), Kurmana Mariana (gł. 241), Ponikowskiego Cezarego (gł. 235), Fedorowicza Olecha (gł. 220), Strachowicza Aleksandra (gł. 213), Kirszrota Jakóba (gł. 186) i Mejro Czesława (gł. 176) a na zastępców: pp. Chrzanowskiego Aleksego (gł. 133), Ettingera Henryka (gł. 118) i Czajkowskiego Edwarda (gł. 111). 
Po ogłoszeniu pierwszych tych wyborów rozpoczęło się składanie głosów na członków rady adwokackiej. Wybrani zostali na członków pp. Chrzanowski Władysław (gł. 185), Ręczlerski Ludwik (gł. 181), Domański Ludwik (gł. 181), Bogucki Antoni (gł. 181), Nowodworski Jan (gł. 169), Eberhardt Herman (gł. 169), Tykociner Zygmunt (gł. 165), Jurkowski Antoni, (gł. 100), Tomaszewski Tadeusz (gł. 134), Popowski Stanisław (gł. 144), Hebdzyński Jan (gł. 134), Sokołowski Zygmunt (gł. 134), Szumański Wacław (gł. 114) i Rodkiewicz Stanisław (gł. 108). Na zastępców zaś pp. Paschalski Franciszek (gł. 105), Rembertowicz Wacław (gł. 102) i Tallen-Wilczewski Leonard (gł. 87) i Stefan Maltz, który otrzymał głosów 121.
W głosowaniu tym brało udział 254 adwokatów, a obliczanie odbyło się nazajutrz t. j. 30 marca
W następnych wydaniach „Gazety Sądowej Warszawskiej” można było przeczytać, że organy samorządu ukonstytuowały się i podjęły działalność:
„Naczelna Rada Adwokacka oraz Rady Miejscowe warszawska i lubelska już się ukonstytuowały: Na prezesa Rady Naczelnej wybrano p. Cezarego Ponikowskiego, na wice-prezesa p. Henryka Konica, na sekretarza p. Mariana Kurmana oraz na skarbnika p. Stanisława Szczepańskiego. Na dziekana rady warszawskiej powołano p. Jana Hebdzyńskiego, na jego zastępcę p. Antoniego Jurkowskiego, na sekretarza p. Antoniego Boguckiego, na skarbnika p. Hermana Eberhardta, a na bibliotekarza p. Stefana Maltza”.
***
„Prezydium Rady Naczelnej Adwokackiej w osobach p. Cezarego Ponikowskiego prezesa, Henryka Konica wice-prezesa, Mariana Kurmana sekretarza i Stanisława Szczepańskiego skarbnika, udało się w dniu 8 kwietnia do Naczelnika Państwa, celem urzędowego oznajmienia o ukonstytuowaniu się władz samorządowych adwokackich. 
Tegoż dnia prezydium złożyło wizytę urzędową marszałkowi Sejmu. Wreszcie w dniu 10 kwietnia prezydia Rady Naczelnej oraz Rady Adwokackiej Warszawskiej odwiedziły ministra sprawiedliwości”.
Do druku przygotował AJR