ISSN: 2657-800X
search
2021, t. 4, nr 1 (7), poz. 3
2021, Vol. 4, No. 1 (7), item. 3
2021-06-12
wyświetleń: 518 |
pobrań: 469 |

Kornelia Piech

Pomiar efektywności systemów ochrony zdrowia jako efekt polityki zdrowotnej i regulacji - Measuring the effectiveness of health care systems as a result of health policy and regulations

Celem pracy jest obliczenie indeksów efektywności systemów ochrony zdrowia na świecie. Podczas realizacji badania efektywność narodowych systemów ochrony zdrowia będzie uwzględniania zgodnie z konwencją Światowej Organizacji Zdrowia, jako oczekiwana długość życia w zdrowiu (HALE – health-adjusted life expectancy), czyli przeciętna ilość lat życia w zdrowiu, której nowonarodzona jednostka może oczekiwać. Opiekę medyczną uwzględnia się natomiast, jako wielkość publicznych wydatków na służbę zdrowia per capita (z zachowaniem PPP). Rezultaty badań dla 191 krajów przeprowadzone przez WHO będą stanowiły podstawę analiz efektywności systemów ochrony zdrowia. Badanie zostanie zrealizowane z wykorzystaniem metod badawczych zaproponowanych w publikacji Evans i in. (2001), tj. zarówno parametrycznych (FHD, DEA), jak i nieparametrycznych metod przybliżenia granicznej funkcji produkcji (COLS, podejście stochastyczne).

Najważniejsze wyniki wypływające z przeprowadzonego badania obejmują spostrzeżenia dotyczące uzyskiwania innych oszacowań parametrów strukturalnych modeli (dodając do wartości teoretycznych wartości uzależnione od przyjętych rozkładów ui), a co za tym idzie, w efekcie graniczne funkcje produkcji różnią się od siebie, w zależności od przyjętych założeń dotyczących specyfikacji stochastycznej rozkładów. W badanym okresie zaobserwowano również równoległe do granicy zagęszczenie obserwacji, co świadczy o zmniejszaniu się różnic w efektywności wydatkowania środków na zdrowie pomiędzy krajami oraz oddalenie od początku układu współrzędnych w prawo, co z kolei świadczy o zwiększaniu wydatków na zdrowie w wielu krajach. Natomiast oddalenie się granicznej krzywej efektywności od początku układu współrzędnych było niewielkie.


*Kornelia Piech, Warsaw School of Economics, Collegium of Economic Analyses, Department of Quantitative Economics, Al. Niepodległości 162, 02-554 Warsaw; The Project was financed by the National Science Center Poland (project No. 2013/09/N/HS4/; nel.piech@gmail.com; ORCID ID: 0000-0001-5250-572XArtykuł opublikowany został w języku angielskim.