ISSN: 2657-800X
search

BIBLIOTEKA GŁOSU PRAWA - FONTES

Szanowni Państwo, 

W 2021 roku rozpoczęliśmy publikację serii wydawniczej pn. "Biblioteka Głosu Prawa - Fontes".

W 2021 roku ukazały się dwa tomy, w roku 2022 także dwa, zaś w roku 2023 jeden tom. Na rok 2024 zaplanowaliśmy dwa tomy. 

Na serię składają się pięknie wydane dzieła o istotnym znaczeniu dla polskiej nauki prawa, chociaż czasami niesłusznie zapoznane. 

Seria wydawana jest jedynie w 100 egzemplarzach, plus egzemplarze obowiązkowe dla bibliotek naukowych. 

Książki wydane są w wyjątkowo ekskluzywnej formie - przypominającej oryginał sprzed ok. 100 lat. Drukowane są na eleganckim kremowym papierze, szyte, z twardą płócienną brązową okładką ze złoconymi tłoczeniami. Do tego wstążeczka i obwoluta. 


Seria wydawana jest jedynie w 100 egzampalrzach plus egzemplarze obowiązkowe dla bibliotek naukowych. 

Oto cała seria:1. Biblioteka Głosu Prawa - Fontes 1: Aleksander Doliński, Austryackie prawo spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednym z najważniejszych, a może najważniejszym dziełem naukowym prof. Aleksandra Dolińskiego (1866-1930) – ojca polskiego prawa spółek handlowych – jest wydana w 1908 r. własnym nakładem, a teraz wznawiana w serii „Biblioteka Głosu Prawa” – jako pomnik polskiej nauki prawa – monografia wprowadzanej wtedy w monarchii habsburskiej spółki z ograniczona odpowiedzialnością.


      To książka, którą powinien znać każdy prawnik zagłębiający się w studia nad prawem spółek handlowych. Wybitny cywilista prof. Ernest Till pisał, że dzieło Dolińskiego wyprzedziło literaturę austriacko-niemiecką i dodawał, że „Jest to praca systematyczna, wyczerpująca rzecz tak ze stanowiska ekonomicznego jako tez prawnego, a szczególności także bankowego”.

            Z kolei znawca i kodyfikator prawa handlowego, profesor i rektor Szkoły Głównej Handlowej, Aleksander Jackowski (1869-1949) pisał: „Dzieło to, wyczerpujące materię, bo 494 stronic liczące, napisane z wielkim nakładem pracy, z wielką znajomością tej dziedziny życia i prawa, będące zarówno traktatem prawniczym jak tez praktycznym wykładem, zajęło poczytne miejsce w literaturze polskiej prawniczej”.


            Autorzy przedmowy (prof. Adam Redzik i prof. Paweł Zdanikowski) wskazali, że „Monografia Aleksandra Dolińskiego jest dziełem o bezprecedensowym charakterze: żaden polski autor nie powtórzył takiego osiągnięcia. W Polsce nigdy nie ukazało się bowiem bardziej wyczerpujące opracowanie poświęcone spółce z o.o. autorstwa jednej osoby. Co więcej, dzieło lwowskiego uczonego - pomimo upływu ponad 110 lat od jego ukazania się - w zakresie elementów konstrukcyjnych spółki z o.o. ciągle zachowuje aktualność”.

  

ISBN 978-83-957748-1-2Wersja pdf - wkrótce. 


2. Biblioteka Głosu Prawa - Fontes 2: Wilhelm Edmund Rappe, Fundacje wyznaniowe i kościelne w świetle prawa porównawczego.
To dzieło unikalne. Przygotowane do druku latem 1939 r. Nigdy nie zostało opublikowane. Dotyczy fundacji kościelnych i wyznaniowych, ale rozważania (na szerokim tle historycznym i porównawczym) sprawiają, że jest cenne dla nauki prawa fundacyjnego także współcześnie.
"Praca Edmunda Wilhelma Rappé (…) znacząco uzupełnia stan wiedzy w zakresie konstrukcji oraz typów fundacji kościelnych i wyznaniowych oraz (we wskazanym aspekcie) relacji między Państwem a Kościołem – także z punktu widzenia współczesnej historii prawa. (…)

Jakkolwiek sam Autor sytuuje swoje dzieło w nurcie prawa administracyjnego, kontynuując niejako swoje wcześniejsze zainteresowania naukowe i koncentrując się na problematyce nadzoru nad fundacjami kościelnymi i wyznaniowymi – problemu, dodajmy, aktualnego w doktrynie prawa do dnia dzisiejszego (zob. przykładowo prace Henryka Ciocha, Romana Trzaskowskiego czy Mariusza Swory). W gruncie rzeczy praca wykracza jednak poza wymienioną wyżej sferę. Uwagi odnoszące się do konstrukcji fundacji lokują się bowiem na gruncie prawa cywilnego i kanonicznego (tak np. uwagi dotyczącej własności kościelnej w odniesieniu do fundacji).

Interesująca – zwłaszcza dla rozpoznania ewolucji dawnego i obecnie obowiązującego prawa polskiego oraz prawa kanonicznego – jest analiza tytułowego pojęcia „fundacji kościelnej” (s. 22 i n.). Na marginesie warto wskazać, że próba uzgodnienia pojęcia fundacji kościelnej na tle kanonicznego i państwowego porządku prawnego w dalszym ciągu angażuje uwagę krajowej i obcej literatury przedmiotu (…). Imponujący jest rozmach Autora, analizującego to zagadnienie w świetle dawnego i obowiązującego w dacie wydania pracy prawa polskiego oraz w bardzo szerokim kontekście prawno-porównawczym, z odesłaniami do ustawodawstwa: niemieckiego, węgierskiego, rumuńskiego, włoskiego, czechosłowackiego, bawarskiego, wirtemberskiego, heskiego i saskiego. (…)

Imponujący jest rozmach Autora, analizującego to zagadnienie w świetle dawnego i obowiązującego w dacie wydania pracy prawa polskiego oraz w bardzo szerokim kontekście prawno-porównawczym, z odesłaniami do ustawodawstwa: niemieckiego, węgierskiego, rumuńskiego, włoskiego, czechosłowackiego, bawarskiego, wirtemberskiego, heskiego i saskiego."

prof. ucz. dr hab. Andrzej Herbet

[fragment recenzji wydawniczej]

 

"Publikacje dr. Rappé, mimo iż od ich publikacji minęło często stulecie zawierają wiele aktualnych spostrzeżeń, zaś przygotowana do druku w 1939 r. książka o fundacjach kościelnych i wyznaniowych (…) nie ma sobie równych we współczesnej literaturze przedmiotu. Wydaje się, że stanowić będzie też ważne uzupełnienie literatury w obszarze prawa fundacyjnego".

prof. ucz. dr hab. Adam Redzik,

dr hab. Konrad Rzemieniecki

(z Przedmowy)

 

ISBN 978-83-957748-1-2

3. Biblioteka Głosu Prawa - Fontes 3: Kazimierz Przybyłowski, Klauzula rebus sic stantibus w rozwoju historycznym oraz jej renesans w dobie współczesnej


To jedno z najcenniejszych i stale aktualnych dzieł  polskiej nauki prawa okresu międzywojennego; dzieło, które nigdy nie ukazało się jako całość. W okresie pandemii i jej skutków dzieło Kazimierza Przybyłowskiego zyskuje na znaczeniu, tym bardziej, że do dzisiaj nie powstało żadne porównywalne rozmachem badawczym opracowanie o klauzuli rebus sic stantibus.„Rozprawa powstała w okresie przygotowania kodyfikacji polskiego prawa zobowiązań., co uzasadniało potrzebę zbadania rozwiązań przyjętych w innych państwach. Oparta została na bogatym materiale historycznym i komparatystycznym.  Ta cecha odróżnia ją od innych monografii, zarówno wcześniejszych jak późniejszych, opartych na ogół na jednym systemie prawnym, czasem uzupełnionych ogólnikowymi informacjami o unormowaniach przyjętych w innych państwach. Autor uwzględnił nie tylko regulacje wyrażone w przepisach obowiązujących w różnych państwach (Niemczech, Francji, Szwajcarii, Włoszech, Anglii, Austrii), ale także stanowisko orzecznictwa i poglądy nauki.  Niezwykle skrupulatnie zebrane materiały zostały gruntownie przemyślane przez autora.  Ogólniejsze znaczenie mają uwagi dotyczące systemów prawnych, w których tytułowy problem uregulowano w przepisach odnoszących się tylko do niektórych stosunków prawnych. Zdaniem Przybyłowskiego przepisy takie nie mogą być traktowane jako wyraz niewypowiedzianej zasady ogólnej, ale nieuzasadnione byłoby interpretowanie ich za pomocą argumentacji a contrario.  Stanowisko takie Przybyłowski łączył z odrzuceniem rozpowszechnionego przekonania, jakoby przepisy określane jako wyjątkowe nie podlegały wykładni rozszerzającej. Wnikliwe przemyślenia na temat unormowań przyjętych w obcych prawach stanowiły podstawę rozważnych postulatów de lege ferenda.   Przybyłowski opowiadał się za uregulowaniem problemu wpływu zmiany stosunków na zobowiązania za pomocą ogólnego przepisu.  Zgłosił jednak uwagi krytyczne co do przepisu zamieszczonego w projekcie przygotowanym przez Tilla”. 

Prof. dr hab. Andrzej Mączyński

 (z Przedmowy)

Ograniczony do 200 egzemplarzy nakład tej cennej pracy rozszedł się w ciągu miesiąca.

 

ISBN 978-83-957748-0-5

 

4. Biblioteka Głosu Prawa - Fontes 4: Juliusz Makarewicz, Prawo karne, wykład porównawczy z uwzględnieniem prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej


To jedno z najcenniejszych dzieł polskiej nauki prawa karnego, które jest dowodem tego, jak należy prowadzić badania historyczno-prawnoporównawcze nad instytucjami prawnymi z celem w postaci kodyfikacji prawa i jak o nim pisać. Juliusz Makarewicz analizujac zasady prawa karnego, jak i poszczególne instytucje, sięga do ich historii, przywołuje rozwiażania legislacyjne z różnych porządków prawnych, od Chile przez Stany Zjednoczone Ameryki, Portugalię, Hiszpanię, Niemcy, Rosję po Chiny i Japonię. Dodatkowo przedstawia treść projektu polskiego prawa karnego, który w 1932 r. stał się kodeksem karnym, powszechnie znanym jako „Kodeks Makarewicza” – chociaż duży udział w jego przygotowaniu mieli też inni, a szczególnie Wacław Makowski.

 

„Autor […] nie poszedł również wzorem innych […] nie zadowolił się prostolinijną tradycyjną metodą budowy systemu prawa karnego, lecz przerywając zamknięte koło prawa pozytywnego, stanął na stanowisku dozwalającym mu patrzeć na prawo karne, oraz tegoż instytucie prawne z punktu niejako wyższego, bo niezwiązanego ścisłe z pewną przestrzenią miejsca i czasu, z egzystencją  tej Iub owej grupy społecznej.

Oceniając wartość i znaczenie metody prawno-porównawczej dla nauki prawa karnego, rozumiał, ze ewolucja poszczególnych instytucji prawnych, przełamując granice państwowych terytoriów, staje się własnością ogólną wszystkich państw kulturalnych opartych na ustroju prawnym, że zatem uwzględnienie obok rozwojowego charakteru prawa także i porównawczego tegoż znaczenia, jest wyższym niejako stopniem umiejętnego na świat prawa poglądu, oraz że lepiej i korzystniej oddziała na zrozumienie instytucji prawnych danego społeczeństwa ich ujęcie i opracowanie ze stanowisko prawno-porównawczej analizy, jak obracanie się w ciasnym kole dogmatycznego ich rozbioru z punktu widzenia prawa pozytywnego. 

[…] W odważnym podjęciu powyższego, bądź co bądź ryzykowanego zadania leży bez wątpienia główna i rzeczywista zasługa autora oraz dowód wybitnej tegoż indywidualności.

Nie tylko jednak ta właściwa autorowi samodzielność w szukaniu nowych dróg stała się wskaźnikiem zastosowania odrębnej, niejako rozszerzającej analityczno-krytyczny kąt widzenia metody przy niniejszej pracy, kierowały nim też bez wątpienia i względy natury praktycznej. Jednym z nich był wzgląd natury dydaktycznej.”

 

Julian Nowotny

(o pierwszym wydaniu książki, 1914)


ISBN 978-83-957748-3-65. Biblioteka Głosu Prawa - Fontes 5:  Włodzimierz Werhanowski, Znaczenie interesu prawnego i zarzut kompensaty w procesie cywilnym


Książka jest przedrukiem dwóch dzieł zapomnianego procesualisty Włodzimierza Werhanowskiego: monografii pt. Znaczenie interesu prawnego w procesie cywilnym, pierwotnie opublikowanej we Lwowie w 1908 r. (ss. 104) oraz artykułu pt. Uwagi do traktowania zarzutu kompensaty w procesie cywilnym, opublikowanego w 1926.

Przedmowę do dzieła, z licznymi odniesieniami do współczesności, napisała adwokat dr Monika Strus-Wołos. 


"Z perspektywy czasu praca Znaczenie interesu prawnego w procesie cywilnym jest najważniejsza w dorobku naukowym Włodzimierza Werhanowskiego. Mimo bowiem upływu ponad 110 lat do dziś zachowała aktualność. Zdumiewające, ale każdy współczesny procesualista mógłby z powodzeniem napisać słowa ze Wstępu: „Wielu procesualistów nie podaje wcale wyjaśnienia „interesu prawnego”; inni zbywają kilku słowami; a miedzy tymi, którzy gorliwiej się tem zajmują, trudno dopatrzeć się zgody. Interes prawny nastręcza w literaturze procesowej pole do obfitej kazuistyki, a autorowie starają się częstokroć oceniać te instytucye w każdym typowym przypadku z innego punktu widzenia, z innego stanowiska. I nie dziw! Ujęcie pojęcia „interesu prawnego” w ogólne normy i granice nie jest rzeczą łatwa, skoro ustawa nie daje żadnego określenia i wyjaśnienia, a zdaje wszystko na naukę, praktykę i jurysprudencye sedziego. Nie dziw, że wiele kwestyj w tym względzie do dziś nieustalonych, ze trudno dojść do ścisłych rezultatów”.

Werhanowski był pierwszym, który podjął się napisanego w języku polskim monograficznego opracowania pojęcia interesu prawnego w procesie cywilnym. A przecież należy ono do najtrudniejszych zagadnień z zakresu prawa procesowego. Jest bowiem z jednej strony pojęciem wymagającym doskonałej znajomości teorii prawa, z drugiej zaś fundamentem wielu instytucji procesowych, konieczna jest wiec gruntowna znajomość praktyki. Chyba właśnie ta trudność jest przyczyną, że tak mało mamy piśmiennictwa na temat interesu prawnego."

adw. dr Monika Strus-Wołos

(z Przedmowy)

ISBN 978-83-957748-4-3

6. Biblioteka Głosu Prawa - Fontes 6:  Eugeniusz Waśkowski, Podręcznik procesu cywilnego
Już wkrótce szczegóły