ISSN: 2657-800X
search

Abbreviations

Abbreviations in "The Voice of Law"

 

adw. – adwokat

ang. – angielski

BGB – Bürgerliches Gesetzbuch

CC – Code civil (francuski kodeks cywilny)

CCE – Código Civil (hiszpański kodeks cywilny)

CCI – Codice civile (włoski kodeks cywilny)

cyt. – cytowany/cytat

cz. – część

ds. – do spraw

Dz.U. – Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Dz.Urz.UE – Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

EKPCz – Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2

ETPCz – Europejski Trybunał Praw Człowieka

ETS – Europejski Trybunał Sprawiedliwości

fr. – francuski

FUS – Fundusz Ubezpieczeń Społecznych

hiszp. – hiszpański

i in. – i inni/i inne

i n. – i następny/i następne

IA – Instytut Allerhanda/Izba Adwokacka (w zależności od kontekstu)

ICC – International Criminal Court

ICJ – International Court of Justice

IPN – Instytut Pamięci Narodowej

k. – karta

k.c. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny

k.h. – Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 r. – Kodeks

handlowy

k.k. – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny

k.k.w. – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy

Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

k.p. – ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

k.p.a. – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego

k.p.c. – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego

k.p.k. – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego

KPP – Karta praw podstawowych Unii Europejskiej

k.r.o. – ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy

KRRiT – Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

KRS – Krajowa Rada Sądownictwa

k.s.h. – ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych

k.wyb. – ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy

k.z. – rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. – Kodeks zobowiązań

Legalis – System Informacji Prawnej Legalis

LEX – System Informacji Prawnej LEX

lit. – litera

łac. – łaciński

m.in. – między innymi

M.P. – Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”

MPPOiP – Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r.

MS – Minister Sprawiedliwości

MTK – Międzynarodowy Trybunał Karny

MTS – Międzynarodowy Trybunał

MTW – Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze

nb – numer boczny/numer brzegowy

NBP – Narodowy Bank Polski

niem. – niemiecki

NIK – Najwyższa Izba Kontroli

np – numer porządkowy

NRA – Naczelna Rada Adwokacka

NSA – Naczelny Sąd Administracyjny

OBA – Ośrodek Badawczy Adwokatury przy Naczelnej Radzie Adwokackiej

OC – odpowiedzialności cywilnej

OECD – Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

ONZ – Organizacja Narodów Zjednoczonych

o.p. – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

oprac. – opracowanie/opracował/opracowała

ORA – Okręgowa Rada Adwokacka

OSNC – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna

OSNC-ZD – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna – Zbiór Dodatkowy

OSNCK – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izby Cywilnej i  Izby Karnej

OSNCP – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izby Cywilnej, Pracy i  Ubezpieczeń Społecznych

OSP – Orzecznictwo Sądów Polskich

OSPiKA – Orzecznictwo Sądów Polskich i  Komisji Arbitrażowych

OTK – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego

p.adw. – ustawa z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze

p.a.s.c. – ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego

p.aut. – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

p.b. – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe

p.e. – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

p.g.k. – ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne

PDPCz – Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z dnia 10 grudnia 1948 r.

PKW – Państwowa Komisja Wyborcza

p.not. – ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie

pol. – polski

por. – porównaj

poz. – pozycja

p.p. – ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze

p.p.o.p.w. – ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi

p.p.s.a. – ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

p.r. – ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne

PRL – Polska Rzeczpospolita Ludowa

przyp. – przypis

pt. – pod tytułem

p.t. – ustawa z 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne

p.u. – ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe

p.u.s.a. – ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych

p.u.s.p. – ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych

p.w.p. – ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej

PZNS – Podstawowe Zasady Niezależności Sądownictwa przyjęte w ramach ONZ w 1985 r.

p.z.p. – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

red. – redakcja/redaktor/pod redakcją

RP – Rzeczpospolita Polska

RPO – Rzecznik Praw Obywatelskich

r.pr. – radca prawny

SA – Sąd Apelacyjny

SMTK – Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego

SN – Sąd Najwyższy

SO – Sąd Okręgowy

SOKiK – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

SR – Sąd Rejonowy

t. – tom

TFUE – Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

t.j. – tekst jednolity

TK – Trybunał Konstytucyjny

tłum. – tłumaczenie

TSUE – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

TUE – Traktat o Unii Europejskiej

UE – Unia Europejska

u.e.r.FUS – ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

u.g.n. – ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

UKE – Urząd Komunikacji Elektronicznej

u.k.k. – ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim

ukr. – ukraiński

u.k.s. – ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych

u.k.s.s.c. – ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

u.k.w.h. – ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece