Redakcja

Głos Prawa
Przegląd Prawniczy Allerhanda


The Voice of Law
Allerhand Law Review


Czasopismo wydawane przy współudziale

przedstawicieli nauki i praktyki
prawa oraz ekonomii


ISSN 2657-800X (wersja online)


Redaktorzy

Adam Redzik – redaktor naczelny

Arkadiusz Radwan

Wojciech Rogowski

Sekretarz redakcji

Joanna Kruszyńska-Kola


Wydaje

Fundacja im. Aliny i Leszka Allerhandów
we współpracy z Instytutem Allerhanda

www.glosprawa.pl

e-mail: glosprawa@gmail.com

Warszawa