Redakcja

Głos Prawa
Allerhanda Przegląd Prawniczy

The Voice of Law
Allerhand Law Review

Czasopismo wydawane przy współudziale
przedstawicieli nauki i praktyki
prawa oraz ekonomii

Redaktorzy

Adam Redzik – redaktor naczelny
Arkadiusz Radwan
Wojciech Rogowski

Wydaje

Fundacja im. Aliny i Leszka Allerhandów
i Instytut Alerhanda
www.glosprawa.pl
e-mail: glosprawa@gmail.com