O „Głosie Prawa”

W drogę… napisał przed niemal 95 laty dr Anzelm Lutwak, tworząc „Głos Prawa”.
Cóż dodać?
Na nową drogę przypominamy przedmowę do pierwszego zeszytu „Głosu Prawa” z 1924 r. Czasopismo Instytutu Allerhanda nawiązuje tym do tradycji miesięcznika prawniczego redagowanego przez adwokata dr. Anzelma Lutwaka. Ten niestrudzony i twórczy jurysta, a przy tym posiadający rzadki dar opisywania rzeczywistości prawniczej, już w 1910 r. podjął próbę założenia we Lwowie czasopisma dla adwokatów i nazwał je „Palestrą”. Inicjatywa nie zyskała wtedy dostatecznego poparcia w środowisku. Po okrzepnięciu wolnej Polski dr Lutwak wrócił do idei czasopisma tworzonego dla i przy współudziale praktyków prawa i uczonych jurystów. Kilka miesięcy wcześniej nazwę „Palestra” zajął mu adwokat warszawski Stanisław Car – potem znany jako czołowy prawnik Marszałka Piłsudskiego i obozu sanacyjnego – tworząc w stolicy miesięcznik adwokatury stołecznej. Lutwak wymyślił więc szerszą formułę – „Głos Prawa”, której dodatkowym wzmocnieniem był cytat z Heraklita z Efezu „Lud walczyć musi o prawo, jak o mury miasta!” Czasopismo stało się jednym z najważniejszych, a z pewnością i najwyraźniejszych czasopism prawniczych Polski międzywojennej. Miało profil autorski, a wśród autorów znajdowali się najwięksi uczeni juryści i praktycy polscy. Redaktor dbał też o przedrukowywanie polskich wersji ważnych opracowań prawników zachodnich (szerzej zob. w artykule o Anzelmie Lutwaku i jego Głosie w zeszycie 1/2019).

Jednym z najaktywniejszych autorów „Głosu Prawa” był prof. dr Maurycy Allerhand. Tylko jemu redaktor Lutwak zadedykował w całości specjalny zeszyt „Głosu Prawa”, podkreślając tym znaczenie prof. Allerhanda dla miesięcznika.

W 2009 r. utworzyliśmy fundację o profilu prawniczym – Instytut Allerhanda, którego patronem jest prof. Maurycy Allerhand. Jednym z fundatorów Instytutu był zmarły w tym roku (3 kwietnia 2018 r.) dr Leszek Allerhand – wnuk patrona Instytutu. Pozostali fundatorzy to: prof. Grzegorz Domański, prof. Stanisław Sołtysiński, Michał Bobrzyński oraz niżej podpisani.

W pierwszych latach Instytut był współwydawcą czasopisma założonego jeszcze w 2007 r. we współpracy z wydawnictwem C.H.Beck – „HUK. Czasopismo Kwartalne Całego Prawa Handlowego, Upadłościowego oraz Rynku Kapitałowego”, redagowanego przez Arkadiusza Radwana. Łącznie ukazało się 9 zeszytów – do dziś cenionych w literaturze. Niestety w 2010 r. czasopismo zostało zawieszone.

W kolejnych latach w Instytucie Allerhanda podejmowaliśmy kwestię utworzenia stałego czasopisma. Wydawaliśmy prace zbiorowe, a nawet monografie w „Oficynie Allerhanda”. Idąc z duchem czasu, uruchomiliśmy także serię Allerhand Working Papers – publikacji rozpowszechnianych w wolnym dostępie, umożliwiających szybkie włączenie do dyskusji naukowej wyników najnowszych badań pracowników Instytutu i osób związanych ze środowiskiem Allerhanda. Dotychczas ukazało się kilkanaście publikacji w tej serii. Wiele z nich jest dostępnych w międzynarodowych repozytoriach, takich jak SSRN, ResearchGate czy Academia.edu. Dopiero jednak rok 2018 r. – 150–lecie urodzin patrona Instytutu oraz inne ważne przyczyny, o których nie czas pisać – zaowocowały zmaterializowaniem się zamysłu.

Nawiązujemy do „Głosu Prawa”, wydawanego w latach 1924-1939, oraz do „HUK”-a, wydawanego w latach 2007-2010 a także do licznych naszych publikacji eksperckich, naukowych i pokonferencyjnych wydawanych przez Instytut Allerhanda. Tworzymy czasopismo otwarte na wszystkich prawników, w którym – mamy taką nadzieję – będzie spotykała się teoria z praktyką, historia ze współczesnością, prawo z ekonomią.

„Głos Prawa” Allerhanda nawiązuje do najlepszych tradycji „Głosu Prawa” Lutwaka i „HUK”-a Radwana, czerpie z doświadczenia „Palestry” (lat 2005-2018), ale proponuje własną formułę czasopisma otwartego.

Każdy zeszyt posiada kilka stałych działów. Pierwszy (Opera) zawiera najobszerniejsze i – w naszym zamyśle – najważniejsze materiały, czyli studia i artykuły problematyczne. Następny (Sententiae) to przeglądy orzecznictwa trybunałów międzynarodowych i krajowych i glosy. Kolejny dział to materiały drobniejsze, w tym recenzje oraz felietony i eseje (Miscellaenea). W dziale FonetesRes gestae zamieszczamy materiały historyczne. Najważniejszą jego częścią są opracowane przedruki wyselekcjonowanych ważnych opracowań z „Głosu Prawa” Lutwaka – w zeszycie pierwszym jest to artykuł Rafała Lemkina z 1933 r., w którym sformułował postulat wprowadzenia międzynarodowej konwencji, która karałaby za zbrodnie barbarzyństwa i wandalizmu – z nich powstała potem koncepcja „zbrodni ludobójstwa”. Każdy zeszyt kończymy autorskim leksykonem wybitnych jurystów polskich, skoncentrowanym nie tylko na osobie, ale na jej dziele.

Wierzymy, że oddawane środowisku nasze czasopismo prawnicze stanie się ważnym „Głosem” – głosem, który nie zamknie się w ciasnych ścianach, ale będzie brzmieć w wolnej przestrzeni, przyczyniając się do budowania poczucia prawa i szacunku wzajemnego, mając przed sobą postulat walki o prawo/wolność, jak o mury miasta. Walka o owo prawo jest obroną nie zaś atakiem, wszak wolność posiada zasadnicze ograniczenie, a jest nim wolność drugiego.

                        W grudniu 2018 r.

                                          Arkadiusz Radwan, Adam Redzik, Wojciech Rogowski
INFORMACJA DLA AUTORÓW            „GŁOS PRAWA. PRZEGLĄD PRAWNICZY ALLERHANDA” – „THE VOICE OF LAW. ALLERHAND LAW REVIEW”, to czasopismo o profilu przede wszystkim prawniczym, nie stroniącym jednak od zagadnień z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, a w szczególności ekonomii, socjologii i historii.  

Tak jak prawo nie istniej w oderwaniu od życia, tak i „GŁOS PRAWA” nie ogranicza się wyłącznie do dogmatyki prawa. Kieruje nami myśl rzucona już w 1924 r. przez redaktora lwowskiego „GŁOSU PRAWA”, aby być otwartym czasopismem żywego prawa redagowanym przy współudziale przedstawicieli nauki i praktyki. 

            W czasopiśmie publikujemy artykuły, glosy, przeglądy orzecznictwa, polemiki, recenzje, teksty praktyczne oraz autorskie felietony. Zamieszczamy opracowania w języku polskim oraz w języku angielskim.

           Przyjmujemy artykuły o objętości do 20 stron, glosy o objętości 5-10 stron, recenzje o objętości do 6 stron (przy założeniu, że strona to 1800 znaków). Prosimy o przesyłanie materiałów drogą elektroniczną, na adres e-mail: glosprawa@gmail.com. Do podpisanego opracowania należy dołączyć  dane kontaktowe (nr telefonu, e-mail).

Nadesłanie tekstu do redakcji z zamiarem opublikowania go w „Głosie Prawa” jest tożsame z udzieleniem zgody na  publikację w Internecie i Intranecie. 

            Prosimy, aby podali Państwo propozycję tytułu w języku angielskim oraz załączali krótkie streszczenia  (do 600 znaków) w języku polskim, a także pojęcia kluczowe oraz bibliografię załącznikową (alfabetycznie z podaniem nazwiska i pełnego imienia autora oraz dokładnego opisu publikacji). 

            Przesłanie artykułu do redakcji traktowane jest jako promesa udzielenia redakcji licencji na jego publikację w wolnym dostępie w Internecie oraz w wersji papierowej. 

           Artykuły napływające do redakcji poddawane są recenzjom, których wynik wpływa na decyzję o skierowaniu materiału do publikacji. O wyniku recenzji Autorzy są informowani niezwłocznie po otrzymaniu  tekstu recenzji od recenzenta. 

            Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania  koniecznych zmian w tekstach przyjętych do druku. 

 Opracowań niezamówionych nie zwracamy. Wzór przypisów:

[wskazane tytuły i autorzy – fikcyjne]

a) powołanie się na komentarz:

  1. A. Nowak, [w:] J. Kowalski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa: J.K. Lonel 2009, t. 3, s. 444.

b) przywołanie artykułu w czasopiśmie, publikatora aktu prawnego i publikowanego orzeczenia sądowego:

  • M. Kowalska, Przedawnienie w prawie cywilnym, „Głos Prawa” 2018, nr 1-2, s. 122. [prosimy zapisywać pełną nazwę czasopisma]

c) przywołanie monografii lub podręcznika:

  • W. Michalski, Prawo karne procesowe, wyd. 5, Warszawa: Wydawnictwo SP 2018, s. 122. 

d) publikacja elektroniczna [tylko jeśli istnieje wyłącznie wersja elektroniczna]

  • M. Nowak, Prawo karne wykonawcze dla każdego[strona własna autora], www.prawokarnenowaka.pl/1234231 (dostęp: 21.01 2018)

e) jeśli pozycja była już przez autora cytowana w artykule:

  • M. Kowalska, Przedawnienie w prawie cywilnym, s. 233. 

f) jeżeli odwołujemy się do tej samej pozycji , co w przypisie wcześniejszym: 

  • M. Kowalska, Przedawnienie w prawie cywilnym, s. 235. 
  • Ibidem, s. 233.

g) Jeśli tylko autor jest ten sam, zaś tytuł pozycji inny:

  •  M. Kowalska, Przedawnienie w prawie cywilnym, s. 235. 
  • Eadem [w przypadku mężczyzn: Idem], Prawo cywilne, Warszawa: Wydawnictwo UTL 2010, s. 132.