Three different actions against Myanmar for genocidal acts and crimes against humanity including deportation

Ewa Sałkiewicz-Munnerlyn* Trzy różne działania przeciwko Myanmar za ludobójstwa i zbrodnie przeciwko ludzkości, w tym deportacje Sprawa dotyczy trzech różnych działań prawnych przed trzema różnymi organami sądowymi, czyli przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości w Hadze (MTS), przed krajowym sądem w Buenos Aires (Argentyna) i przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym w Hadze (MTK). W pierwszej, toczącej się przed MTS, Gambia wystąpiła przeciwko Myanmar (Birma) o zarządzenie tymczasowych środków zabezpieczających, aby zapobiec dalszemu […]

Allerhand Law Review – 2019 – Vol. 2 – No. 3

VOX IURIS 2019, No 1 (3) Od Redakcji OPERA Adam Redzik, Anzelm Lutwak (1877-1942) i jego „Głos” Iwanna Czajkowska, Przyrost regulacji bankowych w Unii Europejskiej a działania dyscyplinujące organów nadzoru bankowego w okresie pokryzysowym Andrzej Bryl, Zbrodnie przeciwko ludzkości w myśli prawnej Herscha Lauterpachta Paweł Kobes, Zróżnicowany charakter modeli kurateli sądowej w postępowaniu z nieletnimi  SENTENTIAE Patryk Gacka, Przegląd orzecznictwa MiędzynarodowegoTrybunału Karnego Monika Strus-Wołos, […]

Adam Redzik
DROGA KOBIET DO ZAWODU ADWOKATA

Obecnie kobiety stanowią niemal połowę stanu adwokackiego, a wśród najmłodszych adwokatów i wśród aplikantów adwokackich dominują. Pomyśleć, że jeszcze przed stu laty w adwokaturze polskiej nie było żadnej kobiety. Mało, nie było kobiet na studiach prawniczych, bo dopiero od tego roku, roku niepodległości, zostały one dopuszczone – początkowo na próbę – na uniwersyteckie wydziały prawnicze. Podobnie było w wielu krajach europejskich. Dominowało patrzenie „prawnorzymskie” i zakaz wprowadzony […]

Recenzja: Tomasz Snarski, Debata Hart – Fuller
i jej znaczenie dla filozofii prawa

Dr Tomasz Snarski należy do prawników-naukowców młodego pokolenia. Zainteresowania ze sfery filozofii prawa łączy on z praktyką adwokacką oraz z twórczością w zakresie literatury pięknej, z poezją. Tą ostatnią aktywność wiąże też ze stronami, z których wywodzi się jego rodzina, czyli z Wileńszczyzną. Dlatego drugi tomik poezji pt. Werblista, który dedykował babci Basi „której zawdzięcza Wilno”, ukazał się w serii Biblioteka „Znad Wilii”. Pokłosiem aktywności wśród i dla Polaków Wileńszczyzny […]

POCZET JURYSTÓW I EKONOMISTÓW
Maurycy Allerhand (1868-1942)

Maurycy Allerhand (1868-1942) W czerwcu 2018 r. minęło 150 lat od chwili urodzenia tego jednego z najwybitniejszych prawników polskich Drugiej Rzeczypospolitej. Z tej okazji na łamach „Palestry” ukazał się obszerny artykuł biograficzny (nr 7-8, s. 159-173). Napisałem, że Maurycy Allerhand, to człowiek, który pozostawił po sobie nie tylko ogromny i pożytkowany do dziś dorobek naukowy i kodyfikacyjny, ale i pamięć osoby wyjątkowej, posiadającej rzadko spotykane cechy osobowości, które jednały mu sympatię kolegów […]

Maurycy Allerhand
ZAPISKI LUDOZNAWCZE Z ŻYCIA ŻYDÓW
Wiara w znaczenie imion

U Żydów nadaje się dziecięciu imię z prawidła po zmarłym krewnym, bądź ze strony ojca, bądź też matki1. Pogrobowiec płci męskiej otrzymuje zawsze imię ojca. Rzadko nadaje się dziecięciu imię po innej osobie, np. po zmarłym przyjacielu. Jeżeli nie ma odpowiedniej osoby krewnej, to nadaje się imiona patriarchów, u mężczyzn: Izak, Abraham, Mojżesz i Aron, u kobiet: Sara, Rachela, Rebeka, Lea, (die vier uves nazywają je […]

Dr. Rafał Lemkin
Podprokurator Sądu Okr. (Warszawa)
PRZESTĘPSTWA POLEGAJĄCE NA WYWOŁANIU NIEBEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYPAŃSTWOWEGO JAKO DELICTA IURIS GENTIUM
(Wnioski na V Międzynarodową Konferencję Unifikacji Prawa Karnego w Madrycie)

Delicta iuris gentium Pojęcie przestępstwa prawa narodów (delictum iuris gentium) jest wyrazem solidarności całej cywilizowanej ludzkościw walce z przestępczością. Solidarność ta opiera się na zasadzierepresji wszechświatowej, polegającej na możności ściganiai sądzenia przestępcy na miejscu jego ujęcia (forum loci deprehensionis) niezależnie od miejsca popełnienia przestępstwai przynależności państwowej przestępcy. Według te j zasadysprawca przestępstwa, popełnionego na terenie państwaA, ujęty na terenie państwa B, […]

Patryk Gacka
PRZEGLĄD ORZECZEŃ I DECYZJI
MIĘDZYNARODOWEGO TRYBUNAŁU KARNEGO
(czerwiec – grudzień 2018 r.)

1. Wprowadzenie Międzynarodowy Trybunał Karny jest pierwszym stałym międzynarodowym sądem karnym powołanym do sądzenia osób fizycznych oskarżanych o popełnienie najcięższych zbrodni międzynarodowych, do których zalicza się – zgodnie z art. 5 Statutu Rzymskiego (dalej: Statut MTK) – zbrodnie ludobójstwa, zbrodnie przeciwko ludzkości, zbrodnie wojenne, a także zbrodnię agresji. Trybunał funkcjonuje od 1 lipca 2002 r. na podstawie zasady komplementarności, zgodnie z którą […]

Marcin Zaborski
ADWOKAT, KTÓREGO BAŁA SIĘ BEZPIEKA
Karty z życiorysu
Macieja Bednarkiewicza (1940-2016)

Niewątpliwie należał do grona najwybitniejszych adwokatów drugiej połowy XX w. Choć nie był klasycznym obrońcą w procesach karnych i procesach politycznych, to jego odwaga i bezkompromisowość oraz postawa życiowa zaowocowały czymś, czego zapewne się sam nie spodziewał. Przeszedł do dziejów adwokatury jako pełnomocnik matki zamordowanego w maju 1983 r. maturzysty Grzegorza Przemyka – Barbary Sadowskiej, którego – jak napisał Cezary Łazarewicz w głośnym reportażu o sprawie Przemyka – […]