Przeciw jednostajności orzecznictwa

Prof. dr Maurycy Allerhand Artykuł jest interwencyjnym głosem wybitnego prawnika na temat tendencji ujednolicania orzecznictwa w okresie Drugiej Rzeczypospolitej poprzez działalność Sądu Najwyższego. Opublikowany został w „Głosie Prawa” z 1929 r. w numerze 9-10 (s. 196-198). Nie był to pierwszy głos w tej sprawie. Już w pierwszym roku wydawania „Głosu Prawa” kwestię tę poruszył w ważnym i interesującym artykule pt. O Sąd Najwyższy redaktor Anzelm Lutwak (zob. „Głos Prawa” 1924, nr 9-10 […]

From Editors

The fourth issue of “The Voice of Law. Allerhand Law Review” is to a large extent dedicated to the problem of the judiciary in its systemic and practical dimensions. We do this primarily by refer- ring to sources. For this reason, three short articles – reprints of pre-war texts of the then leading and still inspiring authors – have been placed in […]

POCZET JURYSTÓW I EKONOMISTÓW
Maurycy Allerhand (1868-1942)

Maurycy Allerhand (1868-1942) W czerwcu 2018 r. minęło 150 lat od chwili urodzenia tego jednego z najwybitniejszych prawników polskich Drugiej Rzeczypospolitej. Z tej okazji na łamach „Palestry” ukazał się obszerny artykuł biograficzny (nr 7-8, s. 159-173). Napisałem, że Maurycy Allerhand, to człowiek, który pozostawił po sobie nie tylko ogromny i pożytkowany do dziś dorobek naukowy i kodyfikacyjny, ale i pamięć osoby wyjątkowej, posiadającej rzadko spotykane cechy osobowości, które jednały mu sympatię kolegów na uniwersytecie, […]

Maurycy Allerhand
ZAPISKI LUDOZNAWCZE Z ŻYCIA ŻYDÓW
Wiara w znaczenie imion

U Żydów nadaje się dziecięciu imię z prawidła po zmarłym krewnym, bądź ze strony ojca, bądź też matki1. Pogrobowiec płci męskiej otrzymuje zawsze imię ojca. Rzadko nadaje się dziecięciu imię po innej osobie, np. po zmarłym przyjacielu. Jeżeli nie ma odpowiedniej osoby krewnej, to nadaje się imiona patriarchów, u mężczyzn: Izak, Abraham, Mojżesz i Aron, u kobiet: Sara, Rachela, Rebeka, Lea, (die vier uves nazywają je […]

Dr. Rafał Lemkin
Podprokurator Sądu Okr. (Warszawa)
PRZESTĘPSTWA POLEGAJĄCE NA WYWOŁANIU NIEBEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYPAŃSTWOWEGO JAKO DELICTA IURIS GENTIUM
(Wnioski na V Międzynarodową Konferencję Unifikacji Prawa Karnego w Madrycie)

Delicta iuris gentium Pojęcie przestępstwa prawa narodów (delictum iuris gentium) jest wyrazem solidarności całej cywilizowanej ludzkościw walce z przestępczością. Solidarność ta opiera się na zasadzierepresji wszechświatowej, polegającej na możności ściganiai sądzenia przestępcy na miejscu jego ujęcia (forum loci deprehensionis) niezależnie od miejsca popełnienia przestępstwai przynależności państwowej przestępcy. Według te j zasadysprawca przestępstwa, popełnionego na terenie państwaA, ujęty na terenie państwa B, […]

Patryk Gacka
PRZEGLĄD ORZECZEŃ I DECYZJI
MIĘDZYNARODOWEGO TRYBUNAŁU KARNEGO
(czerwiec – grudzień 2018 r.)

1. Wprowadzenie Międzynarodowy Trybunał Karny jest pierwszym stałym międzynarodowym sądem karnym powołanym do sądzenia osób fizycznych oskarżanych o popełnienie najcięższych zbrodni międzynarodowych, do których zalicza się – zgodnie z art. 5 Statutu Rzymskiego (dalej: Statut MTK) – zbrodnie ludobójstwa, zbrodnie przeciwko ludzkości, zbrodnie wojenne, a także zbrodnię agresji. Trybunał funkcjonuje od 1 lipca 2002 r. na podstawie zasady komplementarności, zgodnie z którą […]

Marcin Zaborski
ADWOKAT, KTÓREGO BAŁA SIĘ BEZPIEKA
Karty z życiorysu
Macieja Bednarkiewicza (1940-2016)

Niewątpliwie należał do grona najwybitniejszych adwokatów drugiej połowy XX w. Choć nie był klasycznym obrońcą w procesach karnych i procesach politycznych, to jego odwaga i bezkompromisowość oraz postawa życiowa zaowocowały czymś, czego zapewne się sam nie spodziewał. Przeszedł do dziejów adwokatury jako pełnomocnik matki zamordowanego w maju 1983 r. maturzysty Grzegorza Przemyka – Barbary Sadowskiej, którego – jak napisał Cezary Łazarewicz w głośnym reportażu o sprawie Przemyka – […]


Wojciech Rogowski
ZASÓB I INFLACJA PRZEPISÓW PRAWA W POLSCE

Rozwojowi społeczeństw i gospodarki towarzyszyło od zawsze prawo. Posiadanie spisanych praw i sądów (trybunałów) sprawne orzekających na ich podstawie było przewagą konkurencyjną, czynnikiem rozwoju miast i królestw. Przykładem może być rola średniowiecznych praw cechowych, zbiorów ius mercantorium w miastach hanzeatyckich czy statutów włoskich miast-republik1. Ponadto już wówczas funkcjonowała mnogość praw: władcy feudalnego, kościoła (kanoniczne), wspólnot lokalnych itp. Prawo było też pożądaną innowacją. […]

Ruszamy

W drogę… napisał przed niemal 95 laty dr Anzelm Lutwak, tworząc „Głos Prawa”. Cóż dodać? Na nową drogę przypominamy przedmowę do pierwszego zeszytu „Głosu Prawa” z 1924 r. Czasopismo Instytutu Allerhanda nawiązuje tym do tradycji miesięcznika prawniczego redagowanego przez adwokata dr. Anzelma Lutwaka. Ten niestrudzony i twórczy jurysta, a przy tym posiadający rzadki dar opisywania rzeczywistości prawniczej, już w 1910 r. podjął próbę założenia we Lwowie […]