Adam Redzik
DROGA KOBIET DO ZAWODU ADWOKATA

Obecnie kobiety stanowią niemal połowę stanu adwokackiego, a wśród najmłodszych adwokatów i wśród aplikantów adwokackich dominują. Pomyśleć, że jeszcze przed stu laty w adwokaturze polskiej nie było żadnej kobiety. Mało, nie było kobiet na studiach prawniczych, bo dopiero od tego roku, roku niepodległości, zostały one dopuszczone – początkowo na próbę – na uniwersyteckie wydziały prawnicze. Podobnie było w wielu krajach europejskich. Dominowało patrzenie „prawnorzymskie” i zakaz wprowadzony […]

Recenzja: Tomasz Snarski, Debata Hart – Fuller
i jej znaczenie dla filozofii prawa

Przedmiotem opinii oraz powodem refleksji jest książka dr. Tomasza Snarskiego pt. Debata Hart – Fuller i jej znaczenie dla filozofii prawa. Zanim zostanie przedstawiona owa opinia i dokonana próba oceny wkładu dokonanego rzeczoną książką w naukę prawa w Polsce, uzasadnione wydaje się poświęcić kilka zdań Autorowi. Dr Tomasz Snarski należy do prawników-naukowców młodego pokolenia. Zainteresowania ze sfery filozofii prawa łączy on z praktyką adwokacką […]

POCZET JURYSTÓW I EKONOMISTÓW
Maurycy Allerhand (1868-1942)

Maurycy Allerhand (1868-1942) W czerwcu 2018 r. minęło 150 lat od chwili urodzenia tego jednego z najwybitniejszych prawników polskich Drugiej Rzeczypospolitej. Z tej okazji na łamach „Palestry” ukazał się obszerny artykuł biograficzny (nr 7-8, s. 159-173). Napisałem, że Maurycy Allerhand, to człowiek, który pozostawił po sobie nie tylko ogromny i pożytkowany do dziś dorobek naukowy i kodyfikacyjny, ale i pamięć osoby wyjątkowej, posiadającej rzadko spotykane cechy osobowości, które jednały mu sympatię kolegów na uniwersytecie, […]

Maurycy Allerhand
ZAPISKI LUDOZNAWCZE Z ŻYCIA ŻYDÓW
Wiara w znaczenie imion

U Żydów nadaje się dziecięciu imię z prawidła po zmarłym krewnym, bądź ze strony ojca, bądź też matki1. Pogrobowiec płci męskiej otrzymuje zawsze imię ojca. Rzadko nadaje się dziecięciu imię po innej osobie, np. po zmarłym przyjacielu. Jeżeli nie ma odpowiedniej osoby krewnej, to nadaje się imiona patriarchów, u mężczyzn: Izak, Abraham, Mojżesz i Aron, u kobiet: Sara, Rachela, Rebeka, Lea, (die vier uves nazywają je […]

Dr. Rafał Lemkin
Podprokurator Sądu Okr. (Warszawa)
PRZESTĘPSTWA POLEGAJĄCE NA WYWOŁANIU NIEBEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYPAŃSTWOWEGO JAKO DELICTA IURIS GENTIUM
(Wnioski na V Międzynarodową Konferencję Unifikacji Prawa Karnego w Madrycie)

Delicta iuris gentium Pojęcie przestępstwa prawa narodów (delictum iuris gentium) jest wyrazem solidarności całej cywilizowanej ludzkościw walce z przestępczością. Solidarność ta opiera się na zasadzierepresji wszechświatowej, polegającej na możności ściganiai sądzenia przestępcy na miejscu jego ujęcia (forum loci deprehensionis) niezależnie od miejsca popełnienia przestępstwai przynależności państwowej przestępcy. Według te j zasadysprawca przestępstwa, popełnionego na terenie państwaA, ujęty na terenie państwa B, […]

Patryk Gacka
PRZEGLĄD ORZECZEŃ I DECYZJI
MIĘDZYNARODOWEGO TRYBUNAŁU KARNEGO
(czerwiec – grudzień 2018 r.)

1. Wprowadzenie Międzynarodowy Trybunał Karny jest pierwszym stałym międzynarodowym sądem karnym powołanym do sądzenia osób fizycznych oskarżanych o popełnienie najcięższych zbrodni międzynarodowych, do których zalicza się – zgodnie z art. 5 Statutu Rzymskiego (dalej: Statut MTK) – zbrodnie ludobójstwa, zbrodnie przeciwko ludzkości, zbrodnie wojenne, a także zbrodnię agresji. Trybunał funkcjonuje od 1 lipca 2002 r. na podstawie zasady komplementarności, zgodnie z którą […]

Marcin Zaborski
ADWOKAT, KTÓREGO BAŁA SIĘ BEZPIEKA
Karty z życiorysu
Macieja Bednarkiewicza (1940-2016)

Niewątpliwie należał do grona najwybitniejszych adwokatów drugiej połowy XX w. Choć nie był klasycznym obrońcą w procesach karnych i procesach politycznych, to jego odwaga i bezkompromisowość oraz postawa życiowa zaowocowały czymś, czego zapewne się sam nie spodziewał. Przeszedł do dziejów adwokatury jako pełnomocnik matki zamordowanego w maju 1983 r. maturzysty Grzegorza Przemyka – Barbary Sadowskiej, którego – jak napisał Cezary Łazarewicz w głośnym reportażu o sprawie Przemyka […]

Jacek Widło
REMARKS ON THE ADMISSIBILITY
OF THE CHOICE OF LAW FOR DOMESTIC CONTRACTS
PREPARED ON THE BASIS OF THE JUDGEMENT
OF THE EUROPEAN COURT OF JUSTICE
OF 8 JUNE 2017 (C-54/16)

I. Introduction THE JUDGEMENT OF THE EUROPEAN COURT OF JUSTICE of 8 June 2017  in case C- 54/16, Vinyls Italia SpA, in liquidation, v Mediterranea di Navigazione SpA1 and the opinion of Advocate General Szpunar2 issued in this case serve as a pretext to reflect upon private international law. This reflection concerns, in particular, the scope of the […]


Wojciech Rogowski
ZASÓB I INFLACJA PRZEPISÓW PRAWA W POLSCE

Rozwojowi społeczeństw i gospodarki towarzyszyło od zawsze prawo. Posiadanie spisanych praw i sądów (trybunałów) sprawne orzekających na ich podstawie było przewagą konkurencyjną, czynnikiem rozwoju miast i królestw. Przykładem może być rola średniowiecznych praw cechowych, zbiorów ius mercantorium w miastach hanzeatyckich czy statutów włoskich miast-republik1. Ponadto już wówczas funkcjonowała mnogość praw: władcy feudalnego, kościoła (kanoniczne), wspólnot lokalnych itp. Prawo było też […]

Ruszamy

W drogę… napisał przed niemal 95 laty dr Anzelm Lutwak, tworząc „Głos Prawa”. Cóż dodać? Na nową drogę przypominamy przedmowę do pierwszego zeszytu „Głosu Prawa” z 1924 r. Czasopismo Instytutu Allerhanda nawiązuje tym do tradycji miesięcznika prawniczego redagowanego przez adwokata dr. Anzelma Lutwaka. Ten niestrudzony i twórczy jurysta, a przy tym posiadający rzadki dar opisywania rzeczywistości prawniczej, już w 1910 r. podjął próbę założenia we Lwowie […]