Allerhand Law Review – 2019 – Vol. 2 – No. 3

VOX IURIS 2019, No 1 (3)

Od Redakcji


OPERA


Adam Redzik, Anzelm Lutwak (1877-1942) i jego „Głos”


Iwanna Czajkowska, Przyrost regulacji bankowych w Unii Europejskiej a działania dyscyplinujące organów nadzoru bankowego w okresie pokryzysowym


Andrzej Bryl, Zbrodnie przeciwko ludzkości w myśli prawnej Herscha Lauterpachta


Paweł Kobes, Zróżnicowany charakter modeli kurateli sądowej w postępowaniu z nieletnimi 


SENTENTIAE


Patryk Gacka, Przegląd orzecznictwa Międzynarodowego
Trybunału Karnego


Monika Strus-Wołos, Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego
– Izba Cywilna 


Paweł Zdanikowski, Zawieszenie w wykonywaniu prawa do udziału w obradach zgromadzenia wspólników a prawo do wyrażenia sprzeciwu do podjęcia uchwał bez formalnego zwołania. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 23 maja 2019 r. II CSK 307/18 


DE LEGE EMENDANDA

Arkadiusz Radwan, Założenia do ustawy o Sądzie Rynku Kapitałowego


Paweł Kuglarz, Prawo europejskie impulsem do optymalizacji polskiego prawa upadłościowego. O dyrektywie Unii Europejskiej o postępowaniu przedupadłościowym


Paweł Janda, Karol Tatara, Paweł Kuglarz, Magdalena Pyzik-Waląg, Mateusz Kaliński, Stanowisko Sekcji Prawa Upadłościowego Instytutu Allerhanda w sprawie istotnych zagadnień dotyczących projektu ustawy
o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw
(druk nr 3480)


FONTES

Rafał Lemkin, Ewolucja władzy sędziego karnego. Reforma prawa karnego na tle stosunku jednostki do zbiorowości


Maurycy Allerhand, O dobro adwokatury polskiej


RES GESTAE


Joanna Kruszyńska-Kola, O pożytku z metody historyczno-porównawczej
w aspekcie instytucji przedawnienia – zainspirowane myślą prof. Maurycego Allerhanda


Tomasz J. Kotliński, Nieskazitelny charakter jako podstawa wpisu na listę adwokatów w Polsce w okresie międzywojennym 


Marcin Zaborski, Fałszywy autorytet adwokatury polskiej.
Rzecz o adwokacie Jerzym Nowakowskim (1912-1996) 


Rafał Lemkin – patron „Głosu Prawa” 2019MISCELLANEA


Recenzja: Paweł Kobes, Funkcje kurateli w polityce kryminalnej,
(Michał Porowski)


Samorząd adwokacki w Warszawie i Lublinie ma 100 lat


IN MEMORIAM


Mychajło Petriw (1965-2019)


PANOPTICUM


Ewa Stawicka, Księżyc i inne bajki

WYKAZ SKRÓTÓW

INFORMACJE DLA AUTORÓW

ABSTRACTS OF ARTICLES AND KEYWORDS

TABLE OF CONTENTS

WERSJA PDF